Jonas

Des isch de Jonas. Der isch acht un no de kleinscht vu siinere Familie No! Weil er waxt wie en Salotkopf. De Jonas moolt für sii Läbbe gern. Dass er am Morge i d Schuel mueß, findet er nit schlimm. Er mag d Schuel. Un si Gittarr un de Schwimmclub mag er au. Bim Wettbewerb hätt er e Narroschämme gmoolt und de Horscht Muus hät sich gwünscht, wo er die Schämme gsänne hätt: "De Jonas kinnt fir mich moole." - Und genau des hätt de Jonas due. Älli 35 Schemme hät er gmoolt. A de Fasnet gfallt im Jonas am beschde, wenn er als Schdachi mi siinere Schär de Liit am Schdrooßerand d Hiet glaue ka...

Joey

Des isch de Joey. Der isch sieben und en große Gletzlebauer. Ußerdäm schbillt er gern Fueßball, un natierlich moolt de Joey gern. Des hät mer bim Wettbewerb gsäne: Do hät de Joey so klasse Figure gmoolt, dass de Malte älle Dumme ghebbt hät, dass de Joey zuesait un fir en moolt. Des hät er gmacht. Älli Figure, wo am große Umzug mitlaufet, sin ganz und vu obbe bis unne vum Joey gmoolt im Buech.
Wa ihm a de Fasnet am beschde gfallt, des isch wol e Geheimnis.

Johanna

Des isch d Johanna. Sii isch 13, hätt 3 Gschwischder, oen Kater (de hoeßt Felix) un 4 Hobbis: Riite, Klavierschbile, Einradfahre und nadierlich Moole.
Im Buech sieht mer, dass d Johanna nit nu gärn sondern au no guet moole ka: Sii hätt alle Narre-Ruefe fir d Birte Muus illuschdriert - oder, wie d Birte sait: "Johanna war bezüglich des Textes gestalterisch tätig."
Am liebschde mag d Johanna a de Fasnet d Hexe - oefach, weil die fir guete Schdimmung am Umzug sorget. Gärn hätt se, dass es so vil und so vuschidne Zümpft giit. Un am ällerliebschde hät se's, wenn se roote mueß, welle vu ihrene Freundinne unter wellere Schemme schdeckt.

Benjamin

Des isch de Benjamin. De Benjamin isch viirehalb und hät vore Wiile e alts Läsebuech vu de erschde Klass im Schrank gfunde. Des hät er vilmol schdudiert und siteher kann er schriibe. Nit ganz so wi des vum Komitee fir Rechtschreibung vorgsäehne isch, aber mit vil Schbaß hät de Benjamin fir de Malte Muus di Nämme vu de Figure uffgschribbe: „Naro“, „Altfilingerin“, „Buzesl“, „Gater Miau“, „Glongi“ und so wiiter.
Wenn er nit grad schriibt oder moolt, no hät s de Benjamin gern, wenn mer im äbbs vorlist. I d Musigschuel goht er saumäßig gern (dert un susch macht er Musig) und uff em Trampolin kann er die tollschde Schbrüng. Am beschde vu de Fasnet findet de Benjamin di vil Musig, di vile Malzer un, wenn d Glonki ihre Fasnet endlich gfunde hän, di bunte Rakete.

Joomla Business Templates by template joomla

© 2011 - 2018 | Gopfrid und Ignaz